Artikelindex

Beleidsplan 2023 +

U kunt dit beleidsplan als .PDF downloaden door HIER te klikken.

Samenstellers:

Ruud Snoeker
Hans Kaufmann
Fabiënne Kozel
Hans Zwiggelaar

Inleiding

In 2021 is de ANBI-stichting Ondersteuning Positieve Acties (de Stichting) tot stand gekomen om de ontwikkelingsactiviteiten van de Community Based Organisation Mbamba Community Support (de CBO) van Fabiënne Kozel en haar man Hans Zwiggelaar in het district Kande in Malawi te ondersteunen.

De doelstellingen voor 2022 zijn alle gerealiseerd.

Dit beleidsplan heeft daarom betrekking op de periode vanaf januari 2023. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Daarbij gaat het met name om het verwerven van de middelen voor en de realisatie van de humanitaire en nieuwe projecten en eventuele nog niet vastgestelde projecten ten behoeve van de bevolking.


2.1. Visie

Het bestuur van de Stichting vindt dat Fabienne Kozel en Hans Zwiggelaar met hun CBO op uitstekende wijze onbaatzuchtig op uitstekende wijze ontwikkelingswerk verrichten en dat door hen te ondersteunen de mogelijkheid om hun dromen waar te maken sterk worden vergroot.

2.2. Missie

De missie van de CBO is de levensomstandigheden en vooruitzichten van dorpsgenoten van Fabiënne en Kozel en Hans Zwiggelaar – jong en oud – te verbeteren.

Dit gebeurt door concentratie op onderwijs en jeugd support, zoals onderwijs, ICT, vervoer en financiële hulp voor medicatie.


De projecten worden onderscheiden in

 • Humanitaire projecten die een continue karakter hebben en
 • Investeringsprojecten die een blijvende impact hebben.
  Deze laatste worden onderscheiden in gerealiseerde projecten en nieuwe projecten.

3.1 De Humanitaire projecten zijn:

 • De ondersteuning van de leerlingen van de middelbare Chifiraschool met schoolgeld, lesmateriaal, communicatiemiddelen, vervoer en drinkwatervoorziening;
  In Malawi is het lager onderwijs gratis. Zonder verdere opleiding komen de jongeren meestal in de landbouw of visserij terecht. Met voortgezet onderwijs (In Kande aan de meest betaalbare Chifira-school) wordt hun kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. In de voor Malawi belangrijke toeristenindustrie is bijvoorbeeld grote behoefte aan Engels sprekende inwoners. Ook zijn er meer mogelijkheden bij bedrijven en bijvoorbeeld in de accountancy en de opleiding tot leraar of lerares.

  Het middelbaar onderwijs is echter kostbaar. Het lesgeld, het lesmateriaal, het overblijven en kost en inwoning moeten door de leerlingen of hun ouders zelf betaald worden. Velen zijn daar niet toe in staat. Daarom is het bijstaan met schoolgeld, schoolmateriaal en communicatiemiddelen een speerpunt in het beleid van de CBO.

  Ook wordt door (onder andere schoolgaande) meisjes veel tijd verloren door de zorg voor drinkwater. Er zijn lange wachttijden bij de voorziening van het dorp. Het zoete water van het grote meer is niet zuiver genoeg voor consumptie.

  Bij de school is echter op 60 meter diepte een “borehole” dat in drinkbaar water voorziet.. Het beleid is door onderhoud dit in goede staat te houden.

 • Het verbeteren van een timmermanswerkplaats waar meubels, deuren, ramen, bedden, enz. gemaakt worden voor scholen en instellingen en waar jongeren onder begeleiding het vak kunnen leren van timmerman en meubelmaker;

  Er zijn voorbeelden van jongens die met succes al voor zelfzelf zijn begonnen. Deze activiteit bedruipt zichzelf, maar er is behoefte aan gereedschap, e.d..

 • De bevordering van de mobiliteit van de inwoners door het inzamelen en verspreiden van gsm’s en tablets en het zorgen voor vervoer. GSM’s zijn ook wenselijk om sneller hulp te kunnen verlenen in noodgevallen;

 • De hulp door transport naar medische hulpdiensten;

3.2. De Gerealiseerde projecten zijn:

 2022 11 01 1 De lodge voor een toeristenresort in 2008;
 2022 11 01 2 De werkplaats in 2008;
  De actie How to help our community to communicate;
Hiervoor werden in 2021 door de Stichting 1000 bruikbare mobieltjes en iPads en laptops ingezameld, die in Malawi gebruiksklaar werden gemaakt en uitgedeeld.
 2022 11 01 4 Een waterpomp in 2021;
 2022 11 01 5 Een kantoor voor de CBO-organisatie in 2022; 
 2022 11 01 6 Een internetgebouw in 2022;
 2022 11 01 7 De aanschaf van een minibus in 2022;


3.3. De Nieuwe projecten zijn

De realisatie van de nieuwe projecten wordt in sterke mate bepaald door de beschikbaarheid van financiële middelen. Beoogd wordt:

Realisatie van een Jeugdhonk.

Het district Mbamba kampt met een aantal ernstige problemen voor de dorpsjeugd:

 • Veel moeders werken ’s-morgens op hun stukje langbouwgrond. Peuters en kleuters worden dan vaak aan hun lot overgelaten. Zij dwalen door het dorp of moeten hun ouders helpen met het werk op het land en andere werkzaamheden. Zij krijgen geen gelegenheid om te spelen, laat staan pre-school ervaring op te doen. Zij krijgen niet iedere dag een goede maaltijd.
 • Kindermisbruik -vooral van meisjes – komt vaak voor.

De Social Wellfare Officer – Robert Chamanyikwa streeft naar de oplossing door een kinderdagverblijf annex buurthuis. Dit zou een lokaal en een aparte ruimte voor slachtofferhulp moeten omvatten.

De CBO (m.n. het echtpaar Kozel / Zwiggelaar) is in gesprek met de plaatselijke lagere school over de aanbouw van het jeugdhonk. In de werkplaats kan het nodige meubilair e.d. worden gemaakt.

In de ochtend moet het jeugdhuis fungeren als kinderdagverblijf en kunnen de kleintjes er worden opgevangen en een maaltijd krijgen.

In de middag is het een buurthuis; een veilige plek waar de oudere jongeren elkaar ontmoeten, spelletjes doen, met elkaar praten, e.d..

In de aparte ruimte kan Robert met mentors de kinderslachtoffers ontmoeten en met hen praten.

Het doel is ongeveer 50 á 60 kleintjes met 2 onderwijzers en een kok te sponsoren.

Zonnepanelen

De stroomvoorziening in Malawi is slecht.

Door de overstroming in begin 2022 is het probleem verergerd. Voor de MBO zou de ontvangst van een transformator een verbetering zijn. Het district Kande staat boven aan de lijst voor levering door de overheid. Maar steeds krijgt een andere gegadigde – door corruptie – voorrang.
Een fundamentele oplossing is de investering in zonnepanelen, inverters en accu’s. Dit is nodig voor:

 • de dorpsgenoten

 • het internetgebouw

 • de lodge die na corona de winst moet leveren voor de bekostiging van de humanitaire projecten.

 • Er wordt gestreefd naar het verkrijgen van CBF-erkenning als goede-doelen organisatie;

 • Er wordt onderzocht hoe het bestuur van de Stichting kan worden verjongd.


5.1. Sterkten

 • Het stichtingsbestuur beschikt over grote financiële deskundigheid en een uitgebreid netwerk;

 • Fabiënne Kozel en Hans Zwiggelaar hebben uitstekende contacten op alle niveaus in het district Kande en een grote compassie met de bevolking doordat zij er al sinds 2008 actief zijn;

 • De onderlinge verbindingslijnen zijn kort en er is frequent contact;

 • De organisatie is goed geregeld met een ANBI-Stichting in Nederland en een CBO in Malawi;

 • De kosten van de organisatie zijn bijzonder laag: er blijft niets aan de strijkstok hangen. De bestuurders krijgen geen enkele vergoeding;

 • Hans Zwiggelaar heeft een grote bouwervaring.

5.2. Zwakten

 • Er is een grote afhankelijkheid van toerisme;

 • De infrastructuur en m.n. de stroomvoorziening in Malawi zijn slecht;

 • Transport is tijdrovend: internationaal, nationaal en lokaal;

 • De Stichting heeft (nog) geen CBF-erkende goede-doelenstatus;

 • De leeftijd van de stichting bestuurders is hoog.

5.3. Kansen

Er kan goed gebruik worden gemaakt van:

 • De ANBI-status;

 • Het lidmaatschap van Partin;

 • Het grote aantal goede-doelenorganisaties.

5.4. Bedreigingen

 • Consequenties van klimaatwijziging, zoals droogte en overstromingen;

 • Pandemieën, zoals Corona en Cholera;

 • Sterke inflatie.

6.1 Fondsenwerving

De eerste middelen werden verworven dankzij diverse succesvolle acties. Gezien de grootte van de benodigde bedragen is besloten primair goede-doelenorganisaties te benaderen.

Dit heeft reeds geleid tot sponsoring door:

 • Wilde Ganzen Klein;

 • de Haëlla Stichting;

 • De Bo Stichting (2x);

 • 2 stichtingen die anoniem wensen te blijven.

Daarnaast zijn een aantal notariskantoren bereid de Stichting onder de aandacht van cliënten te brengen door middel van een flyer.

6.2. Kosten van humanitaire projecten

In 2023 worden de kosten van de humanitaire projecten begroot op € 8.900.
De verwachting is dat er in 2023 geen onderhoud voor de school nodig is.

 Begroting 2023  Aantal  per stuk  totaal
Schoolgeld 50  56  2800
Schoolmateriaal  50  12  600
Examengeld  25  32  800
Onderhoud school*     0
Medicatie          1200
Transport          3500
Totaal       8900

* banken,bedden,watervoorziening

In 2024 zouden de humanitaire projecten -tegen constante prijzen- circa € 10.000 kosten door de verwachte onderhoudskosten van ruim € 1.000.
Als de projecten Jeugdhonk en Zonnepanelen zouden worden gerealiseerd leidt dit tot een stijging met € 4.000 voor het jeugdhonk en een daling van € 1.000 door lagere stroomkosten. Het totaal zou daardoor in 2024 en volgende jaren uitkomen op € 13.000.

6.3. Investeringsbedragen

Voor het jeugdhonk is circa € 11.000 nodig Voor de zonnepanelen € 19.000.
Totaal dus € 30.000 op basis van huidige prijzen.

6.4. Ontvangsten

Begin 2023 wordt het banksaldo geschat op circa € 8.000. Jaarlijks wordt € 2.400 van 2 particulieren ontvangen die elk € 2.400 schenken.
In 2023 is dan € 10.400 beschikbaar.

In 2024 zou er € 2.400 ontvangen worden.

In 2025 en volgende jaren zou dit weer tot € 10.400 kunnen stijgen indien dan de Corona-epidemie over is en de toeristen weer naar de lodge komen. Uit de exploitatie kan zo’n € 8.000 winst beschikbaar komen.

6.5. Samenvatting

Het samenvattend overzicht ziet er als volgt uit:

Financiële projectie tegen constante prijzen
  2023  2024  volgende
jaren
Humanitaire projecten 8.900  13.000  13.000
Nieuwe projecten  30.000  p.m. p.m.
Totale uitgaven  38.900 13.000  13.000
Dekking 10.400  2.400 10.400
Nog te financieren 27.500 15.400  2.600

 

6.6. Aan te trekken middelen

Op basis van de gemaakte veronderstellingen moet er worden aangetrokken:

 • in 2023 € 27.500
 • in 2024 € 15.400
 • in 2025 en volgende jaren € 2.600 .

Het beleid is dit door meer particuliere schenkingen en sponsoring voor goede-doelenorganisaties te bereiken.


7.1. Verantwoording

 • Fabiënne Kozel stuurt zeer frequent informatie en foto’s over de ontwikkelingen in het district Kande aan de Stichting;

 • Van de ontwikkelingen worden de sponsors, potentiële sponsors en andere geïnteresseerden door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden;

 • Deze nieuwsbrieven worden op de website  stichtingondersteuningpositieveacties gepubliceerd;

 • Eventuele vragen worden snel beantwoord;

 • Van nieuwe projecten worden de sponsors over de gang van zaken en de voltooiing geïnformeerd;

 • Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in het financiële jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Er wordt gestreefd naar een CBF Erkenning (een keurmerk voor goede doelen) in het komende jaar voor de Stichting waarmee deze zich kan conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector zijn vastgesteld.

7.2. Samenwerkingen

De Stichting is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.

Voor de humanitaire projecten in Malawi wordt onder andere samengewerkt met de Chifara school, de Social Wellfare Officer Robert Chamanyikwa en twee paters.

7.3. Kernwaarden

De Stichting en de CBO delen de Unesco kernwaarden:

 1. Verantwoordelijkheid  6. Vriendschap
 2. Respect  7. Geduld
 3. Zelfvertrouwen  8. Gerechtigheid
 4. Behulpzaamheid  9. Zelfreflectie
 5. Eerlijkheid 10. Leiderschap